maranathakerk-denhaag-buurtkerk

Karakter

De Maranathakerkgemeente is van oorsprong een hervormde gemeente. Het gebouw stamt uit 1949. In die tijd kregen verscheidene nieuwe kerken de naam Maranathakerk. De naam Maranatha betekent: ‘Onze Heer, kom!’ of: ‘De Heer is gekomen.’ Over de oorsprong van de naam: klik hier.

De gemeente maakt nu deel uit van de Protestantse Gemeente te ’s Gravenhage (PGG). De PGG is op haar beurt onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).
De geloofsgemeenschap van de Maranathakerk is te typeren als een actieve, levendige gemeente met een sterk oecumenische inslag, onder andere tot uitdrukking komend in een verzorgde zondagse liturgie en in contacten met andere kerken. Inspirerende erediensten, ruime aandacht voor muziek en cultuur, en een omvangrijk doordeweeks activiteitenprogramma zijn enkele kenmerken van de Maranathakerk.

Het oorspronkelijke geografische werkgebied omvat de wijk Duinoord en delen van het Geuzen- en Statenkwartier, Regentessekwartier, Zeeheldenkwartier en de Bomenbuurt. Daarnaast trekt de kerk, mede dankzij de centrale ligging van het gebouw in Den Haag en de goede bereikbaarheid, vele bezoekers uit andere delen van de stad. Daardoor heeft de Maranathakerk trekken gekregen van een ‘keuzekerk’ of stadskerk.

De gemeente telt ongeveer tweehonderd actieve leden, die zich op tal van manieren inzetten. De zondagse vieringen worden gemiddeld door vijftig tot tachtig personen bezocht. Het kerkgebouw stamt uit 1949 en is in 2000 grondig gerenoveerd.

Voorganger

Aan de Maranathakerk is per 1 juli 2021 geen vaste voorganger verbonden. Er is een vacature. In het najaar wordt bekend hoe en wanneer deze vacature kan worden vervuld.
Interim-predikant tot 31 januari 2022 is ds. Folly Hemrica (foto). Zij is beschikbaar voor crisispastoraat. Contact: tel. 06 45 65 40 05. E-mail: f2hartzhemrica@hetnet.nl.

De wekelijkse kerkdiensten op zondag worden de komende maanden verzorgd door gastpredikanten.

Eerdere predikanten werkzaam in de Maranathakerk waren Willem Aalders (1949-1967), Wim van der Zee (1968-1982), IJjo Akkerman (1983-2013), Olivier Elseman (2013-2015), Axel Wicke (2013-2021), Martine Nijveld (2015-2021).

Kerkmuziek

Bert van Stam

In de protestantse Maranathakerk neemt vanaf de stichting van de gemeente in 1949 muziek een belangrijke plaats in. Niet als ‘verstrooiing’ of decoratie, maar als prominent onderdeel van de eredienst, naast het gesproken woord.

Sinds voorjaar 2018 is Bert van Stam de kerkmusicus. Hij is organist en componist en is opgeleid aan het conservatorium Codarts in Rotterdam. Voor informatie over en contact met Bert van Stam: klik hier.
Voor een interview met Bert van Stam: klik hier.
Hij bespeelt een uniek middelgroot orgel van de Noord-Nederlandse orgelbouwer Mense Ruiter. Voor gegevens over het orgel (1952, 23 stemmen): klik hier.

Daarnaast heeft de musicus de beschikking over een uitstekende vleugel en een virginaal.
In de erediensten verlenen ook gemeenteleden die een instrument bespelen, of die op ad hoc-basis een zanggroep vormen, regelmatig hun medewerking.

Eerdere musici werkzaam in de Maranathakerk waren Adriaan C. Schuurman (1949-1974), Arie Eikelboom (1975-2013) en Arjan de Vos (2015-2017).

Bert van Stam

Debuut-cd: Sprezzatura

Bert van Stam heeft in de Maranathakerk een cd opgenomen: ‘Sprezzatura’. Dat is een Italiaanse term waarmee kunst aangeduid wordt die hoogstaand is, maar tegelijk natuurlijk en moeiteloos overkomt. Zo is ook de muziek op dit album: verfijnde virtuositeit. Informatie over de cd: klik hier. (Het stuk op het filmpje staat niet op de cd.)

Musica Poëtica

Het gerenommeerde Haagse barokorkest Musica Poëtica onder leiding van Jörn Boysen is het ‘huisorkest’ van de Maranathakerk. Het werkt enkele keren per jaar mee aan een dienst op zondagochtend, waarin een cantate van Johan Sebastian Bach of een andere componist wordt uitgevoerd. Vooraf geeft de dirigent een educatieve toelichting op het stuk. Deze toelichting begint om 10 uur; de kerkdienst begint om 10.30 uur en duurt tot ongeveer 11.45 uur.
Verder verzorgt het orkest drie concerten per jaar op de late zondagmiddag, tussen 17 en 18 uur.
De eerstvolgende cantatedienst is zondag 26 september 2021.

barokensemble-music-poetica-maranathakerk-denhaag
Musica Poetica

Pastoraat

Pastoraat in secties

In de vacaturetijd is ds. Folly Hemrica tot 31 januari 2022 interim-predikant. Zij is beschikbaar voor crisispastoraat en rouw- en trouwdiensten. Tel.: 06 45 65 40 05. E-mail: f2hartzhemrica@hetnet.nl.

Als eerste contactpersoon voor algemene pastorale zaken kunt u terecht bij Sietske Oosterheert, tel (070) 323 91 89.

Sectie A: Bomenbuurt

Sietske Oosterheert, tel.: (070) 323 91 89.

Sectie B: Statenkwartier

Vacature

Sectie C: Duinoord

Marja Korving, tel.: (070) 363 08 89.

Sectie D en E:  Sweelinck- en Zeeheldenkwartier

Sietske Oosterheert, tel.: (070) 323 91 89.

Sectie F: Buitenwijk

Sietske Oosterheert,  tel.: (070) 323 91 89

Diaconie

De diaconie heeft  een dienende taak in de gemeente en in de wereld. We maken onderscheid tussen diaconaat in de eigen gemeente, in de buurt/stad en in de wereld.

Wat betreft de Maranathakerk hebben de diakenen een belangrijk aandeel in de liturgie zoals het doen van voorbeden, een uitvoerende taak bij een viering van Schrift en Tafel en het in ontvangst nemen van de collectes.
De bloemen in de kerk zijn elke week bestemd voor iemand die op welke manier dan ook een steuntje vanuit de gemeente kan gebruiken of die we graag eens in het zonnetje willen zetten. Suggesties voor de bestemming van de bloemengroet kunnen aan de diakenen worden gegeven. Rond Pasen en Kerst ontvangen tientallen ouderen en zieken een plantje.
Ook de maandelijkse gemeentemaaltijd op woensdagavond en de wekelijkse buurtkoffie-ochtenden op woensdagochtend zijn waardevolle activiteiten met diaconale aspecten.

Onder andere via het buurt-en-kerkhuis Bethel (Thomas Schwenckestraat) van Stek (de uitvoeringsorganisatie van de stedelijke Protestantse Diaconie) is de Maranathakerk bij veel diaconale activiteiten in de wijk en de stad betrokken.
Alle informatie over Bethel, inclusief Agenda: klik hier.

Ieder jaar verzorgt de diaconie in de vastentijd een eigen actie, afwisselend voor een buitenlands of binnenlands doel. De diaconie doet mee aan alle collectes van Kerk in Actie, zoals voor het Werelddiaconaat of de Zending. Regelmatig wordt er een extra collecte georganiseerd voor het geven van noodhulp in de wereld.

Ten slotte: diaconale bewustwording van gemeenteleden is een belangrijke opgave. De vele taken kunnen nooit allemaal uitgevoerd worden door het tamelijk geringe aantal diakenen zelf. Dat is ook niet wenselijk. Belangrijk is dat allen meewerken aan het versterken van het diaconale karakter van de Maranathakerk.
In de hal van de kerk staat een grote kist. Daarin kunnen levensmiddelen worden gedeponeerd voor de Haagse voedselbank.

Buurtkoffie

Elke woensdag (ook in de zomer) is iedereen van 10.00 tot 12.00 uur van harte welkom op de buurtkoffie in de Maranathakerk. Dankzij een groep vrijwilligers uit de kerk en uit de buurt kan deze activiteit het hele jaar door draaien. Kom ook eens aanwippen!

Elke eerste woensdag van de maand is er een muzikale buurtkoffie. Hierbij treden musici, meestal uit de wijk, vrijwel belangeloos op. Het aanbod is gevarieerd en van zeer goede kwaliteit, van klassiek tot populair.
Als u iemand weet in uw straat of buurt, die wel wat aanspraak kan gebruiken of erg van muziek houdt, maak hem/haar erop attent!
De koffie en de muziek zijn gratis. Na afloop gaat er een mandje rond voor een vrijwillige bijdrage.

Toegang tot de (muzikale) buurtkoffie conform de actuele coronamaatregelen.

Gemeentemaaltijd

Eén keer per maand is er een gezellige maaltijd in de Maranathakerk. En dat voor een vriendenprijs: slechts vijf euro. Iedereen is welkom; men behoeft geen gemeentelid te zijn.
Het aperitief wordt ingeschonken vanaf 17 uur. De maaltijd is van 18 tot 19.30 uur.

In verband met de coronapandemie zijn de gemeentemaaltijden helaas voorlopig afgelast.

Jeugdwerk

Het jeugdwerk vindt plaats binnen het grotere geheel van Maranathakerk, Bergkerk en Buurt-en-kerkhuis Bethel. Soms wordt ook samengewerkt met jongerengroepen uit andere kerken (Bosbeskapel, Abdijkerk). De bijeenkomsten van het jeugdwerk worden gehouden in Bethel, Thomas Schwenckestraat 28/30.

Er zijn gevarieerde activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen.
Kidstime-middagen (4 tot 12 jaar), woensdag van 17-19 uur;
Kinderclub (13 tot 20 jaar), vrijdag van 19-20 uur;
De Bron (21 tot 30 jaar), iedere 1e en 3e vrijdag 21-23.30 uur.

Informatie bij Nelleke van Kooij, info@jeugdwerkdenhaagwest.nl
Voor de website en de Agenda van het jeugdwerk: klik hier

protestantse-kerk-den-haag

Organisatie

De Maranathakerk maakt deel uit van de Protestantse Gemeente te ‘s-Gravenhage (PGG). De PGG is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Van 2016 tot 2021 maakte de Maranathakerk, samen met de Bergkerk, deel uit van de Protestantse Wijkgemeente Den Haag-West. Deze overkoepelende wijkgemeente is per september 2021 opgeheven. Voor de tekst van het opheffingsbesluit: klik hier.

Naar de website van de Bergkerk: klik hier.
Naar de website van Buurt- en kerkhuis Bethel: klik hier.
Naar de website van de PGG: klik hier hier.
Naar de website van de PKN: klik hier.

Nieuwe zelfstandigheid bekrachtigd

Op 10 oktober 2021 is de nieuwe zelfstandigheid van de Maranathakerk officieel bekrachtigd. De scheidende voorzitters van Den Haag-West, Rein Willems en Jan Eerbeek, hebben in de kerkdienst hun taak beëindigd. Den Haag-West is opgeheven. Met de overhandiging van een symbolisch geschenk, een sculptuurtje in de vorm van een duif, droegen ze het voorzitterschap over aan Adrie Vrolijk. Zij gaat de nieuw opgerichte Protestantse Wijkgemeente Maranathakerk leiden.
Bij de foto: Jan Eerbeek (l) heeft zojuist het duifje gepresenteerd. Rein Willems overhandigt het geschenk aan Adrie Vrolijk. Op de achtergrond kijkt interim-predikant Folly Hemrica toe.
Voor een impressie van de dienst: klik hier.

Beleidsnotitie en Plaatselijke regeling

Voor de toenmalige gemeente van Maranathakerk, Bergkerk en Buurt-en-kerkhuis Bethel (Protestantse wijkgemeente Den Haag-West) is in november 2016 een beleidsnotitie vastgesteld. Lees hier.
Deze beleidsnotitie is met de opheffing van de wijkgemeente per september 2021 vervallen.

Voor het huishoudelijk reglement (‘Plaatselijke regeling’) van Den Haag-West: klik hier.