Rekening 2018, begroting 2019

Hier vindt u de verkorte rekening 2018 en begroting 2019 van de Maranathakerk. Klik hier.

Wilt u de Maranathakerk financieel steunen? Graag!

Kerken in Nederland krijgen geen overheidssubsidie. Ook de Maranathakerk is volledig afhankelijk van bijdragen van leden, vrienden en donateurs. U kunt ons op drie manieren financieel steunen.

 1. Maak een gift over aan de Stichting Steunfonds Maranathakerk. Giften aan deze stichting komen geheel en uitsluitend ten goede aan de Maranathakerk. Doel van de stichting is het werk in de breedste zin in en rond de Maranathakerk te ondersteunen, met name het uitgebreide culturele en levensbeschouwelijke programma.
  Ook legaten en nalatenschappen die ten doel hebben het werk van de Maranathakerk te ondersteunen, zijn welkom.
  Rekeningnummer: NL94 INGB 0009 6853 30, ten name van Stichting Steunfonds Maranathakerk te Den Haag.
  Verdere informatie bij de penningmeester van de Stichting Steunfonds, Maarten van der Schaft. Tel.: (070) 323 49 47. E-mail: schaf048@planet.nl. Postadres: Stichting Steunfonds Maranathakerk, 2e Sweelinckstraat 156, 2517 HB Den Haag.
 2. Maak een gift over aan de Kerkrentmeesters van de Maranathakerk. Deze giften ondersteunen het werk van de Maranathakerk in het bredere verband van Den Haag-West en de Protestantse Gemeente te ‘s-Gravenhage (PGG). De PGG betaalt de salarissen van de pastores, organist, kerkelijk werker ouderenpastoraat en koster/beheerder. De PGG is ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de kerk.
  Rekeningnummer: NL21 INGB 0000 5830 00, ten name van Kerkrentmeesters Maranathakerk te Den Haag.
 3. Maak een gift over aan de Diaconie van de Maranathakerk. Giften aan de Diaconie ondersteunen het sociale werk in en rond de Maranathakerk, in het bredere verband van Den Haag-West en de Diaconie van de Protestantse Gemeente te ‘s-Gravenhage.
  Rekeningnummer: NL52 INGB 0000 3125 88, ten name van Diaconie Maranathakerk te Den Haag.

  Wilt u ‘slim schenken’ door middel van een meerjarige gift met ruimere aftrekmogelijkheden bij de Inkomstenbelasting? De penningmeester van de Maranathakerk kent alle mogelijkheden en helpt u graag op weg. Neem contact op met mevrouw Karin van Beek-Dekker. E-mail: kvbeekdekker@gmail.com. Tel.: (070) 350 48 41.


Stichting Steunfonds Maranathakerk

In 2001 is opgericht de Stichting Steunfonds Maranathakerk. Doel is:
Het (financieel) mogelijk maken en ondersteunen van oecumenische activiteiten binnen het kerkgebouw van de Maranathakerk en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daaartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door geldwerving. De geldmiddelen bestaan uit giften, schenkingen, legaten, erfstellingen, subsidies, bijdragen, opbrengsten van belegde middelen, andere baten en inkomsten.
Voor de statuten: klik hier.
Voor het beleidsplan 2019-2024: klik hier.

ANBI instelling

De Maranathakerk Den Haag is is een ANBI-instelling. Dat betekent dat u uw gift kunt aftrekken van de inkomstenbelasting.