Begrotingen en rekeningen Maranathakerk

Begroting 2024, begroting 2023, jaarrekeningen 2022 en 2021: klik hier.
Begroting 2021 en oudere jaarrekeningen: klik hier.

Wilt u de Maranathakerk financieel steunen? Graag!

Kerken in Nederland krijgen geen overheidssubsidie. Ook de Maranathakerk is volledig afhankelijk van bijdragen van leden, vrienden en donateurs. U kunt ons op drie manieren financieel steunen.

 1. Maak een gift over aan de Stichting Steunfonds Maranathakerk. Giften aan deze stichting komen geheel en uitsluitend ten goede aan de Maranathakerk. Doel van de stichting is het werk in de breedste zin in en rond de Maranathakerk te ondersteunen, met inbegrip van het uitgebreide culturele en levensbeschouwelijke programma. De Stichting Steunfonds Maranathakerk is erkend als ANBI. Giften zijn aftrekbaar bij de inkomstenbelasting.
  Ook legaten en nalatenschappen die ten doel hebben het werk van de Maranathakerk te ondersteunen, zijn welkom.
  Rekeningnummer: NL94 INGB 0009 6853 30, ten name van Stichting Steunfonds Maranathakerk te Den Haag.
  Verdere informatie bij de penningmeester van de Stichting Steunfonds, Maarten van der Schaft. Tel.: (070) 323 49 47. E-mail: schaf048@planet.nl. Postadres: Stichting Steunfonds Maranathakerk, 2e Sweelinckstraat 156, 2517 HB Den Haag.
 2. Maak een gift over aan de Kerkrentmeesters van de Maranathakerk. Deze giften ondersteunen het werk van de Maranathakerk in het bredere verband van de Protestantse Gemeente te ‘s-Gravenhage (PGG).
  Rekeningnummer: NL21 INGB 0000 5830 00, ten name van PGG Maranathakerk te Den Haag.
 3. Maak een gift over aan de Diaconie van de Maranathakerk. Giften aan de Diaconie ondersteunen het sociale werk in en rond de Maranathakerk, in het bredere verband van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te ‘s-Gravenhage.
  Rekeningnummer: NL52 INGB 0000 3125 88, ten name van Diaconie Maranathakerk te Den Haag.

  Wilt u ‘slim schenken’ door middel van een meerjarige gift met ruimere aftrekmogelijkheden bij de Inkomstenbelasting? De penningmeester van de Maranathakerk kent alle mogelijkheden en helpt u graag op weg. Neem contact op met mevrouw Helga Vermaas. E-mail: penningmeester@maranathakerkdenhaag.nl .


Stichting Steunfonds Maranathakerk

In 2001 is opgericht de Stichting Steunfonds Maranathakerk.
Doel is: a) het (financieel) mogelijk maken en ondersteunen van activiteiten van de Maranathakerkgemeente; b) het (financieel) mogelijk maken van oecumenische activiteiten in het kerkgebouw; alles in de ruimste zin van het woord. Middelen om dat doel te bereiken zijn het werven van giften, subsidies en legaten.
De stichting organiseert sinds 2009 het culturele en levensbeschouwelijke programma van de Maranathakerk.

De stichting Steunfonds Maranathakerk is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).  Giften zijn derhalve volledig aftrekbaar bij de inkomstenbelasting.

Fiscaal nummer / RSIN: 8161.74.428.
Voor de statuten: klik hier.
Voor het beleidsplan 2019-2024: klik hier.
Het bestuur wordt gevormd door Jan Goossensen (voorzitter), Sander van der Eijk (bestuurslid), Maarten van der Schaft (penningmeester).
De raad van toezicht wordt gevormd door Erika van Gemerden (voorzitter/secretaris), Hester Jansen, Henk Teutscher (leden).
Het bestuur en de raad van toezicht ontvangen geen bezoldiging.

Financieel overzicht 2018 tot en met 2021: klik hier.
Overzichtsartikel over Stichting Steunfonds Maranathakerk: klik hier.

ANBI instelling

De Maranathakerk Den Haag is, als onderdeel van de Wijkgemeente Den Haag-West en de Protestantse Gemeente te ‘s-Gravenhage, en in breder verband de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat u giften kunt aftrekken bij de opgave van uw inkomstenbelasting.
Ook de Stichting Steunfonds Maranathakerk is, als zelfstandige rechtspersoon, door de Belastingdienst erkend als ANBI.