Begrotingen en rekeningen Maranathakerk

Voor de begroting 2021 en oudere jaarrekeningen: klik hier.

Wilt u de Maranathakerk financieel steunen? Graag!

Kerken in Nederland krijgen geen overheidssubsidie. Ook de Maranathakerk is volledig afhankelijk van bijdragen van leden, vrienden en donateurs. U kunt ons op drie manieren financieel steunen.

 1. Maak een gift over aan de Stichting Steunfonds Maranathakerk. Giften aan deze stichting komen geheel en uitsluitend ten goede aan de Maranathakerk. Doel van de stichting is het werk in de breedste zin in en rond de Maranathakerk te ondersteunen, met name het uitgebreide culturele en levensbeschouwelijke programma. De Stichting Steunfonds Maranathakerk is erkend als ANBI. Giften zijn aftrekbaar bij de inkomstenbelasting.
  Ook legaten en nalatenschappen die ten doel hebben het werk van de Maranathakerk te ondersteunen, zijn welkom.
  Rekeningnummer: NL94 INGB 0009 6853 30, ten name van Stichting Steunfonds Maranathakerk te Den Haag.
  Verdere informatie bij de penningmeester van de Stichting Steunfonds, Maarten van der Schaft. Tel.: (070) 323 49 47. E-mail: schaf048@planet.nl. Postadres: Stichting Steunfonds Maranathakerk, 2e Sweelinckstraat 156, 2517 HB Den Haag.
 2. Maak een gift over aan de Kerkrentmeesters van de Maranathakerk. Deze giften ondersteunen het werk van de Maranathakerk in het bredere verband van de Protestantse Gemeente te ‘s-Gravenhage (PGG).
  Rekeningnummer: NL21 INGB 0000 5830 00, ten name van PGG Maranathakerk te Den Haag.
 3. Maak een gift over aan de Diaconie van de Maranathakerk. Giften aan de Diaconie ondersteunen het sociale werk in en rond de Maranathakerk, in het bredere verband van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te ‘s-Gravenhage.
  Rekeningnummer: NL52 INGB 0000 3125 88, ten name van Diaconie Maranathakerk te Den Haag.

  Wilt u ‘slim schenken’ door middel van een meerjarige gift met ruimere aftrekmogelijkheden bij de Inkomstenbelasting? De penningmeester van de Maranathakerk kent alle mogelijkheden en helpt u graag op weg. Neem contact op met mevrouw Helga Vermaas. E-mail: penningmeester@maranathakerkdenhaag.nl .


Stichting Steunfonds Maranathakerk

In 2001 is opgericht de Stichting Steunfonds Maranathakerk.
Doel is: het initiëren, (financieel) mogelijk maken en ondersteunen van oecumenische activiteiten binnen het kerkgebouw van de Maranathakerk en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door geldwerving. De geldmiddelen van de stichting bestaan uit giften, schenkingen, legaten, erfstellingen, subsidies, bijdragen, opbrengsten van belegde middelen, en andere baten en inkomsten.
De stichting Steunfonds Maranathakerk is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).  Giften zijn derhalve aftrekbaar bij de inkomstenbelaasting.

Fiscaal nummer / RSIN: 8161.74.428.
Voor de statuten: klik hier.
Voor het beleidsplan 2019-2024: klik hier.
Het bestuur wordt gevormd door Jan Goossensen (voorzitter), Peter Gramberg (secretaris), Maarten van der Schaft (penningmeester).
De raad van toezicht wordt gevormd door Erika van Gemerden (voorzitter/secretaris), Hester Jansen, Henk Teutscher (leden).
Het bestuur en de raad van toezicht ontvangen geen bezoldiging.

Financieel overzicht 2016, 2017, 2018, 2019: klik hier.

ANBI instelling

De Maranathakerk Den Haag is, als onderdeel van de Wijkgemeente Den Haag-West en de Protestantse Gemeente te ‘s-Gravenhage, en in breder verband de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat u giften kunt aftrekken bij de opgave van uw inkomstenbelasting.
Ook de Stichting Steunfonds Maranathakerk is, als zelfstandige rechtspersoon, door de Belastingdienst erkend als ANBI.